GDPR

Nové nariadenie Európskej únie ohľadne ochrany osobných údajov vstupuje do platnosti už 25. mája 2018. Naša spoločnosť už teraz intenzívne pracuje na prispôsobení našich systémov novým pravidlám pre GDPR, ktorá predstavuje nový právny rámec pre ochranu osobných údajov v EÚ.

Ochrana osobných údajov

Vynaložili sme a stále vynakladáme veľké úsilie aby sme prinášali aktuálne a presné informácie. Avšak, neposkytujeme žiadnu záruku, že tu uvedené alebo odkazované informácie sú presné a kompletné. Okrem toho BIBUS SK, s.r.o. nezodpovedá žiadnym spôsobom za priame, nepriame, náhodné, následné alebo represívne škody vyplývajúce z použitia, prístupu k alebo neschopnosti používať tieto informácie. BIBUS SK, s.r.o. nezodpovedá v žiadnom prípade za prípadné chyby alebo opomenutia v obsahu. Najmä to platí pre všetky odkazy na produkty a služby, ktoré dodala BIBUS SK, s.r.o.. Informácie na tejto webovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. BIBUS SK, s.r.o. môže tiež vykonávať vylepšenia, alebo zmeny v produktoch, alebo programoch popísaných v týchto informáciách kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia a nebude žiadnym spôsobom zodpovedná za prípadné následky týchto zmien.
Informácie publikované BIBUS SK, s.r.o. na World Wide Web môžu obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na BIBUS SK, s.r.o. produkty, programy a služby - ilustrované alebo popísané - ktoré nie sú oznámené, alebo k dispozícii vo vašej krajine. Takéto odkazy neznamenajú, že BIBUS SK, s.r.o. plánuje ohlásiť takéto produkty, programy alebo služby vo vašej krajine. Ďalšie informácie možno získať od vášho miestneho partnera BIBUS SK, s.r.o..

Je na vás, aby ste vykonali opatrenia, ktoré zabezpečia, že čokoľvek vyberáte pre vaše použitie, neobsahuje také položky ako vírusy, červy, trójske kone a ďalšie položky deštruktívnej povahy. V žiadnom prípade nebude BIBUS SK, s.r.o. zodpovedný žiadnej strane za žiadne priame, nepriame, osobitné alebo iné následné škody akéhokoľvek použitie tejto webovej stránky, alebo akéhokoľvek iného hypertextové prepojenia webovej stránky, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek ušlého zisku, prerušenia obchodnej činnosti, stratu programov alebo iných dát na vašom systéme nakladania s informáciami či inak, aj keď sme boli výslovne upozornení na možnosť takýchto škôd.

Naša informácie pre investorské styky obsahujú výhľadové vyhlásenia, založené na súčasných očakávaniach, ktoré zahŕňajú riziká a neistoty, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú líšiť. Tieto riziká a neistoty zahŕňajú technologické riziká a neistoty vyplývajúce z procesu vývoja, ktoré by mohli spôsobiť ukončenie vývoja, odloženie zavedenia produktu na trh, alebo významne znížiť úroveň prijatia u spotrebiteľa ako sa pôvodne predpokladalo.

Ochrana súkromia

Tento dokument popisuje politiku BIBUS SK, s.r.o. týkajúcu sa získaných informácií o Vás, pri návšteve našich webových stránok. BIBUS SK, s.r.o. uznáva dôležitosť ochrany súkromia informácií, ktoré môžeme zbierať od našich on-line návštevníkov. Množstvo a typ informácií získaných závisí na tom, ako používate naše webové stránky.

Používame všeobecné, nie osobne identifikovateľné informácie zhromaždené na generovanie štatistík a meraní aktivity pre zvyšovanie užitočnosti zákazníckych návštev. Počas normálneho používania webu nezhromažďujeme ani neukladáme osobné údaje ako je meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Existujú prípady, kedy BIBUS SK, s.r.o. žiada osobne identifikovateľné informácie, na poskytnutie služieb návštevníkom alebo zabezpečenie korešpondencie (napr. zasielané brožúry). Tieto informácie, ako je meno, poštová adresa, e-mailová adresa, typ požiadavky a prípadne ďalšie informácie sa zhromažďujú na splnenie Vašej požiadavky. Informácie BIBUS SK, s.r.o. používa na zlepšenie služieb pre návštevníkov. Nikdy nie sú poskytnuté inej spoločnosti.

Užívatelia internetu môžu rozhodnúť o zaslaní identifikačných osobných údajov spoločnosti BIBUS SK, s.r.o.. BIBUS SK, s.r.o. bude tieto informácie používať iba na reakciu cez elektronickú poštu. Nebudeme používať inak informácie, než aby sme vyriešili záležitosti zistené v e-maile.
Vyhradzujeme si právo zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov. Revidované zásady Ochrana osobných údajov sa vzťahujú iba na údaje zozbierané až po začatí ich účinnosti. Akékoľvek revízie budú zverejnené najmenej 10 dní pred dátumom ich účinnosti.

Webserver infraštruktúry je prevádzkovaný BIBUS SK, s.r.o..